Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου


Ο Δήμος Ξηρομέρου ανάρτησε την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο το ερχόμενο Σάββατο. 
Η πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ...

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την πρώτη (1η) του Μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5/2017 (ΑΔΑ  ΩΗ87ΩΚΖ-ΜΛΑ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 175/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ»  ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
2.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 27/2017 (ΑΔΑ 6 Ο3ΠΩΚΖ-7Ψ0) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
3.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
4.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
5.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.
6.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
7.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 136/2015 (ΑΔΑ 7Ψ3ΟΩΚΖ-Δ7Ο) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ’.
8.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
9.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.
10.ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ).
11.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α/Α 1. ‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5003651 ΣΤΟ ΕΠ ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’.
12.ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ‘ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ.
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (POS).
14.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΆΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ’.
15. ΕΓΚΡΙΣΗ 1Ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ’.
16. ΕΓΚΡΙΣΗ 1Ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΑΚΟΥ’.
17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ’.
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΓΟΕΒ) ΑΧΕΛΩΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Ημερίδα για την περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοσης μεταποιητικών μονάδων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου